HTML 参考手册 目录

HTML <tt> 标签 - HTML5 不支持

<tt>标签用于表示文本应该以等宽字体进行显示,通常用于展示计算机代码或命令行输出等。

语法

-------------

属性

<tt>标签没有任何属性。

示例

---------------------------
-------------------

在浏览器中显示效果如下:

在``标签中显示等宽字体的文本。

这是等宽字体的文本。

上一篇:HTML标签 <track>
下一篇:HTML标签 <u>