HTML 参考手册 目录

HTML <big> 标签 - HTML5 不支持

<big> 标签用于增加文本的字体大小,使文本变得更大。

语法

-----------------

属性

<big> 标签没有特定的属性。

示例

-----------------
---------------------
------------------

在浏览器中显示的效果如下:

这是一个普通的段落。 这是一个变大的文本。 这是另一个普通的段落。

注意:<big> 标签已经被废弃,不推荐在新的网页中使用。建议使用 CSS 样式来控制文本的大小。


上一篇:HTML标签 <bdo>
下一篇:HTML标签 <blockquote>