HTML 参考手册 目录

HTML <dir> 标签 - HTML5 不支持

<dir> 标签用于定义目录列表,通常用于显示文件或目录的列表。

属性

  • compact: 指定是否应该紧凑显示目录列表。
  • type: 指定目录列表的类型。

示例代码

-----
    ------ ---------------------- ----------
    ------ ---------------------- ----------
    ------ ---------------------- ----------
------

注意事项

  • <dir> 标签在 HTML5 中已被废弃,不推荐使用。建议使用 <ul> 标签代替。
  • 如果需要显示文件或目录列表,可以使用无序列表 <ul> 标签或有序列表 <ol> 标签来实现。

上一篇:HTML标签 <dialog>
下一篇:HTML标签 <div>