HTML 参考手册 目录

HTML <var> 标签

HTML 标签

<var> 标签用于表示文本中的变量,通常用于表示数学公式、编程代码或其他需要强调变量的地方。

语法

-------------------

属性

示例

------------------------- - ------------ - ----------------

在上面的示例中,<var> 标签用于表示数学公式中的变量 x、y 和 z。

注意事项

  • <var> 标签通常会以斜体显示,以便与普通文本区分开来。
  • 虽然 <var> 标签可以用于表示变量,但它并不会自动给变量赋予任何特殊含义,仅仅是用于视觉上的强调。

以上是关于 HTML 标签 <var> 的介绍。


上一篇:HTML标签 <ul>
下一篇:HTML标签 <video>