JavaScript 参考手册 目录

存储对象

JavaScript 中的对象是一种复杂的数据类型,可以存储多个键值对。对象可以用来表示现实世界中的实体,比如一个人、一本书或者一个汽车。对象是 JavaScript 中最重要的数据类型之一,也是开发中经常用到的一种数据结构。

创建对象

可以使用对象字面量的方式来创建对象,对象字面量是包裹在一对花括号 {} 中的键值对列表。每个键值对由一个键(属性名)和一个值(属性值)组成,键和值之间使用冒号 : 分隔,键值对之间使用逗号 , 分隔。

-- -------
--- ------ - ---

-- -----------
--- ---- - -
 ------ ----------- ------
 ------- ----- -----
 ----- ----
--

-- -------
------------------------ -- -- ----------- -----
------------------------- -- -- ----- ----
----------------------- -- -- ----

修改对象

可以通过赋值操作符 = 来修改对象的属性值。

--- ---- - -
 ------ ----------- ------
 ------- ----- -----
 ----- ----
--

-- -----
--------- - -----

----------------------- -- -- ----

删除对象属性

可以使用 delete 关键字来删除对象的属性。

--- ---- - -
 ------ ----------- ------
 ------- ----- -----
 ----- ----
--

-- ----
------ ----------

----------------------- -- -- ---------

嵌套对象

对象的属性值也可以是对象,形成嵌套结构。

--- ------ - -
 ----- --------
 ---- ---
 -------- -
  ----- ---- ------
  ---- -------
 -
--

--------------------------------- -- -- ---- -----
-------------------------------- -- -- -------

对象方法

对象的属性值也可以是函数,称为对象的方法。

--- ---------- - -
 ---- ----------- -- -
  ------ - - --
 --
 --------- ----------- -- -
  ------ - - --
 -
--

----------------------------- ---- -- -- -
---------------------------------- ---- -- -- -

对象在 JavaScript 中扮演着非常重要的角色,掌握对象的使用方法对于成为一名优秀的前端开发专家至关重要。在实际开发中,我们会频繁地使用对象来组织和存储数据,以便更好地管理和操作数据。


上一篇:Location 对象
下一篇:HTML DOM Document