JavaScript 参考手册 目录

JavaScript Math 对象

JavaScript 中的 Math 对象用于执行数学任务,包括常见的数学运算、对数、三角函数等。Math 对象是一个内置对象,不需要创建实例即可使用。

常用属性

Math.PI

返回圆周率,约为3.14159。

示例代码:

--------------------- -- -----------------

Math.E

返回自然对数的底数,约为2.718。

示例代码:

-------------------- -- -----------------

常用方法

Math.abs()

返回一个数的绝对值。

示例代码:

-------------------------- -- -

Math.ceil()

对一个数进行上舍入。

示例代码:

---------------------------- -- -

Math.floor()

对一个数进行下舍入。

示例代码:

----------------------------- -- -

Math.round()

将一个数四舍五入为最接近的整数。

示例代码:

----------------------------- -- -

Math.max()

返回一组数中的最大值。

示例代码:

----------------------- -- -- ---- -- -

Math.min()

返回一组数中的最小值。

示例代码:

----------------------- -- -- ---- -- -

Math.random()

返回一个介于0(包括0)和1(不包括1)之间的随机数。

示例代码:

--------------------------- -- -----------

Math.pow()

返回一个数的指定次幂。

示例代码:

----------------------- ---- -- -

Math.sqrt()

返回一个数的平方根。

示例代码:

-------------------------- -- -

Math.sin()

返回一个数的正弦值。

示例代码:

---------------------------- - ---- -- -

Math.cos()

返回一个数的余弦值。

示例代码:

------------------------- -- -

Math.tan()

返回一个数的正切值。

示例代码:

---------------------------- - ---- -- -

Math.log()

返回一个数的自然对数。

示例代码:

------------------------------ -- -

Math.exp()

返回e的指定次幂。

示例代码:

------------------------- -- -----------------

总结

Math 对象提供了丰富的数学方法和属性,方便开发者进行数学运算和计算。通过灵活运用 Math 对象,可以更方便地处理数学逻辑。


上一篇:JavaScript Date 对象
下一篇:JavaScript Number 对象