Vue.js 混入

混入 (mixins)定义了一部分可复用的方法或者计算属性。混入对象可以包含任意组件选项。当组件使用混入对象时,所有混入对象的选项将被混入该组件本身的选项。

来看一个简单的实例:

实例

var vm = new Vue({
 el: '#databinding',
 data: {
 },
 methods : {
 },
});
// 定义一个混入对象
var myMixin = {
 created: function () {
  this.startmixin()
 },
 methods: {
  startmixin: function () {
   document.write("欢迎来到混入实例");
  }
 }
};
var Component = Vue.extend({
  mixins: [myMixin]
})
var component = new Component();
尝试一下 »

选项合并

当组件和混入对象含有同名选项时,这些选项将以恰当的方式混合。

比如,数据对象在内部会进行浅合并 (一层属性深度),在和组件的数据发生冲突时以组件数据优先。

以下实例中,Vue 实例与混入对象包含了相同的方法。从输出结果可以看出两个选项合并了。

实例

var mixin = {
 created: function () {
  document.write('混入调用' + '<br>')
 }
}
new Vue({
 mixins: [mixin],
  created: function () {
  document.write('组件调用' + '<br>')
 }
});

输出结果为:


混入调用
组件调用
尝试一下 »

如果 methods 选项中有相同的函数名,则 Vue 实例优先级会较高。如下实例,Vue 实例与混入对象的 methods 选项都包含了相同的函数:

实例

var mixin = {
 methods: {
  hellworld: function () {
   document.write('HelloWorld 方法' + '<br>');
  },
  samemethod: function () {
   document.write('Mixin:相同方法名' + '<br>');
  }
 }
};
var vm = new Vue({
 mixins: [mixin],
 methods: {
  start: function () {
   document.write('start 方法' + '<br>');
  },
  samemethod: function () {
   document.write('Main:相同方法名' + '<br>');
  }
 }
});
vm.hellworld();
vm.start();
vm.samemethod();

输出结果为:


HelloWorld 方法
start 方法
Main:相同方法名
尝试一下 »

以上实例,我们调用了以下三个方法:

vm.hellworld();
vm.start();
vm.samemethod();

从输出结果 methods 选项中如果碰到相同的函数名则 Vue 实例有更高的优先级会执行输出。


全局混入

也可以全局注册混入对象。注意使用! 一旦使用全局混入对象,将会影响到 所有 之后创建的 Vue 实例。使用恰当时,可以为自定义对象注入处理逻辑。

实例

// 为自定义的选项 'myOption' 注入一个处理器。
Vue.mixin({
 created: function () {
  var myOption = this.$options.myOption
  if (myOption) {
   console.log(myOption)
  }
 }
})
 
new Vue({
 myOption: 'hello!'
})
// => "hello!"
尝试一下 »

谨慎使用全局混入对象,因为会影响到每个单独创建的 Vue 实例 (包括第三方模板)。


上一篇:Vue.js 过渡 &amp; 动画
下一篇:Vue.js Ajax