JSON 数组

数组作为 JSON 对象

实例

[ "Google", "JavaScript", "Taobao" ]

JSON 数组在中括号中书写。

JSON 中数组值必须是合法的 JSON 数据类型(字符串, 数字, 对象, 数组, 布尔值或 null)。

JavaScript 中,数组值可以是以上的 JSON 数据类型,也可以是 JavaScript 的表达式,包括函数,日期,及 undefined


JSON 对象中的数组

对象属性的值可以是一个数组:

实例

{
 "name":"网站",
 "num":3,
 "sites":[ "Google", "JavaScript", "Taobao" ]
}

我们可以使用索引值来访问数组:

实例

x = myObj.sites[0];
尝试一下 »

循环数组

你可以使用 for-in 来访问数组:

实例

for (i in myObj.sites) {
 x += myObj.sites[i] + "<br>";
}
尝试一下 »

你也可以使用 for 循环:

实例

for (i = 0; i < myObj.sites.length; i++) {
 x += myObj.sites[i] + "<br>";
}
尝试一下 »

嵌套 JSON 对象中的数组

JSON 对象中数组可以包含另外一个数组,或者另外一个 JSON 对象:

实例

myObj = {
 "name":"网站",
 "num":3,
 "sites": [
  { "name":"Google", "info":[ "Android", "Google 搜索", "Google 翻译" ] },
  { "name":"JavaScript", "info":[ "JavaScript中文网", "JavaScript工具", "JavaScript微信" ] },
  { "name":"Taobao", "info":[ "淘宝", "网购" ] }
 ]
}

我们可以使用 for-in 来循环访问每个数组:

实例

for (i in myObj.sites) {
 x += "<h1>" + myObj.sites[i].name + "</h1>";
 for (j in myObj.sites[i].info) {
  x += myObj.sites[i].info[j] + "<br>";
 }
}
尝试一下 »

修改数组值

你可以使用索引值来修改数组值:

实例

myObj.sites[1] = "Github";
尝试一下 »

删除数组元素

我们可以使用 delete 关键字来删除数组元素:

实例

delete myObj.sites[1];
尝试一下 »

上一篇:JSON 对象
下一篇:JSON.parse()