gulp-cirru-script

Gulp plugin of CirruScript compiler

Gulp CirruScript

Gulp plugin for compiling CirruScript.

Usage

npm i --save-dev gulp-cirru-script
gulp.task 'script', ->
  script = require 'gulp-cirru-script'

  gulp
  .src 'source/**/*.cirru'
  .pipe script()
  .pipe gulp.dest('build/')

Options

  • es6(outputs ES6)
gulp
.src 'source/**/*.cirru'
.pipe script(es6: true)
.pipe gulp.dest('build/')

Development

  • build with gulp script

License

MIT

HomePage

https://github.com/Cirru/gulp-cirru-script

Repository

https://github.com/Cirru/gulp-cirru-script.git


上一篇:scirpus
下一篇:cirru-script-loader

相关推荐

官方社区

扫码加入 JavaScript 社区