ng-notify

2018-07-13 admin

ng-notify是什么

什么是ng-notify,A simple, lightweight module for displaying notifications in your AngularJS app.

ng-notify介绍、ng-notify使用

本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处。

转载请注明:文章转载自 JavaScript中文网 [https://www.javascriptcn.com]

本文地址:https://www.javascriptcn.com/read-35934.html

文章标题:ng-notify

回到顶部